ETICKÝ KÓDEX A ETICKÁ LINKA

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je identický s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Etický kódex Skupiny Metrostav je záväzný dokument, ktorý vyjadruje mravné princípy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidlá správania a konania pre spoločnosti Skupiny, jej pracovníkov a spolupracovníkov.

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb (koncern) pôsobiaci v odbore stavebníctva. Tvorí ju riadiaca osoba Metrostav a.s. a ďalšie osoby ňou riadené, tak ako je popísané na internetových stránkach. Spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. prijala a riadi sa Etickým kódexom Skupiny Metrostav :

http://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex

Etická linka

Prostredníctvom Etickej linky môžete ohlásiť nekorektné, neetické či protiprávne konanie v rozpore s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Správa a prevádzka Etickej linky je pod patronátom pána Ing. Františka Kočího – prezidenta Skupiny Metrostav. Porušenie Etického kódexu Skupiny Metrostav môžete ohlásiť tu:

https://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex

metrostav, etický kódex
metrostav, etický kódex

MRAVNÉ PRINCÍPY SKUPINY METROSTAV

Vždy dbáme na dodržiavanie zákonov Českej republiky a krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.

Priebežne sledujeme a v praxi reagujeme na právny poriadok a etické normy krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme alebo hodláme pôsobiť. Príslušné zákony a pravidlá nielen rešpektujeme, ale ústretovo predchádzame podozreniam z akejkoľvek nepatričnosti.

Dôveryhodnosť, profesionalita a stabilita sú našimi základnými zdieľanými hodnotami.

Trvale sa snažíme o vytváranie bezpečného, tvorivého a stabilného pracovného prostredia. Vždy konáme profesionálne a s najvyššou odbornou starostlivosťou. Vnútri aj navonok budujeme vzťahy založené na dôvere. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú kvalifikované a dôveryhodné. Riadne účtujeme všetky ekonomické transakcie. Podávame pravdivé údaje o stave hospodárenia. Poctivo a včas odvádzame dane a platby na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ďalšie povinné platby.

Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom, ale nikdy nie za cenu porušovania etických či právnych noriem.

Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo ani nekalú súťaž. Priamo ani nepriamo neposkytujeme ani neprijímame žiadne platby či iné odmeny, ktoré by mali viesť ku konaniu v rozpore so zákonmi či etickými pravidlami. Spolupracujeme len s osobami, u ktorých neexistuje zdanlivý ani skutočný konflikt záujmov a finančné prostriedky, ktorými disponujú, pochádzajú z legitímnych zdrojov. Dbáme na bezpečnosť informácií a ochranu dát.

Vnímame svoju spoločenskú zodpovednosť voči občanom krajín, krajov, miest, obcí, kde podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.

Usilujeme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov našej stavebnej a podnikateľskej činnosti na životné prostredie a dotknuté komunity. Rešpektujeme potreby a záujmy fyzických a právnických osôb mimo Skupiny Metrostav. Ctíme si odkaz predchádzajúcich generácií a správame sa zodpovedne voči generáciám budúcim.

Rešpektujeme práva a povinnosti všetkých našich spolupracovníkov. Nepripúšťame žiadne diskriminačné správanie a konanie.

Zaručujeme rovnaké príležitosti ľuďom bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, etnickú príslušnosť, rasu, národnosť, náboženstvo či iné odlišné charakteristiky. Nepripúšťame obťažovanie či diskrimináciu. Ústretovo a ohľaduplne sa správame najmä k hendikepovaným, vážne chorým, seniorom a rodinám s deťmi. V súlade so zákonom uznávame práva zamestnancov vytvárať odbory alebo do nich vstupovať.

Nepripúšťame možnosť stretu osobných záujmov so záujmami Skupiny Metrostav. Hnuteľný, nehnuteľný majetok a duševné vlastníctvo chránime ako vlastné.

Chránime a starostlivo udržiavame hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvo spoločností Skupiny Metrostav. Žiadne pracovné rozhodnutie nesmie byť ovplyvňované individuálnymi, rodinnými či priateľskými záujmami.

Nedodržiavanie mravných princípov Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctiť a dodržiavať Etický kódex Skupiny Metrostav je povinnosťou každého pracovníka Skupiny. V prípadoch náznaku porušovania Kódexu upozorňujeme príslušného pracovníka na neprijateľnosť jeho správania. Zároveň informujeme nadriadeného alebo príslušného riaditeľa alebo riaditeľa Útvaru interného auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky voči komukoľvek, kto upozornil na porušovanie Etického kódexu, alebo ich napomáhal odhaliť, sú neprípustné.

metrostav, etický kódex metrostav, etický kódex

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia