PRE DODÁVATEĽOV

  • Vážime si vzájomnej spolupráce a berieme Vás ako našich partnerov.
  • Spolupracovať s nami môže každý, kto je schopný ponúknuť vysoký štandard dodávok, ktoré sami ponúkame našim objednávateľom. Pre vzájomnú spoluprácu nie je rozhodujúca iba cena, ale takisto aj kvalita práce a schopnosť garantovať dokončenie diela v dohodnutých termínoch.
  • Zmluvný vzťah vzniká na základe vzorovej objednávky alebo zmluvy. Tieto dokumenty vždy prispôsobujeme povahe dodávky a požiadavkám objednávateľa.
  • Vždy dopytujeme kvalitnú dodávku v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu.
  • Sme firmou, ktorá garantuje plnenie najprísnejších požiadaviek ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce, rovnaké nároky v tomto smere kladieme aj na Vás.
  • Pravidelne Vás hodnotíme ako v priebehu realizácie, tak aj po ukončení dodávky a v prípade opakovaných drobných dodávok na konci roka. Na základe tohto hodnotenia sa rozhodujeme pre opakujúcu sa spoluprácu. Naším dlhodobým cieľom je spolupracovať s tými dodávateľmi, ktorí trvale plnia naše požiadavky. Títo dodávatelia môžu byť zaradení do kategórie „strategický dodávateľ“.
  • Neprijímame dary ani iné pozornosti, ktoré by mohli náš obchodný úsudok nepatrične ovplyvniť, a ani iné výhody, ktoré prekračujú hranice bežnej pohostinnosti.
  • Veľkú pozornosť venujeme dodávateľom v regiónoch, kde pôsobíme.
metrostav, pre dodavatelov

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia