Etický kodex a Etická linka

Etický kódex Etický kódex spoločnosti je identický s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Etický kódex Skupiny Metrostav je záväzný dokument, ktorý vyjadruje mravné princípy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidlá správania a konania pre spoločnosti Skupiny, jej pracovníkov a spolupracovníkov.

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb (koncern) pôsobiaci v odbore stavebníctva. Tvorí ju riadiaca osoba Metrostav a.s. a ďalšie osoby ňou riadené, tak ako je popísané na internetových stránkach. Spoločnosť Metrostav Slovakia a.s.  prijala a riadi sa Etickým kódexom Skupiny Metrostav :  http://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex

Etická linka Prostredníctvom Etickej linky môžete ohlásiť nekorektné, neetické či protiprávne konanie v rozpore s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Správa a prevádzka Etickej linky je pod patronátom pána Jiřího Bělohlava – prezidenta Skupiny Metrostav.

Porušenie Etického kódexu Skupiny Metrostav môžete ohlásiť tu:  https://www.skupinametrostav.cz/sk/eticky-kodex

Mravné princípy skupiny Metrostav

Vždy dbáme na dodržiavanie zákonov Českej republiky a krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.
Priebežne sledujeme a v praxi reagujeme na právny poriadok a etické normy krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme alebo hodláme pôsobiť. Príslušné zákony a pravidlá nielen rešpektujeme, ale ústretovo predchádzame podozreniam z akejkoľvek nepatričnosti.

Dôveryhodnosť, profesionalita a stabilita sú našimi základnými zdieľanými hodnotami.
Trvale sa snažíme o vytváranie bezpečného, tvorivého a stabilného pracovného prostredia. Vždy konáme profesionálne a s najvyššou odbornou starostlivosťou. Vnútri aj navonok budujeme vzťahy založené na dôvere. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú kvalifikované a dôveryhodné. Riadne účtujeme všetky ekonomické transakcie. Podávame pravdivé údaje o stave hospodárenia. Poctivo a včas odvádzame dane a platby na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ďalšie povinné platby.

Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom, ale nikdy nie za cenu porušovania etických či právnych noriem.
Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo ani nekalú súťaž. Priamo ani nepriamo neposkytujeme ani neprijímame žiadne platby či iné odmeny, ktoré by mali viesť ku konaniu v rozpore so zákonmi či etickými pravidlami. Spolupracujeme len s osobami, u ktorých neexistuje zdanlivý ani skutočný konflikt záujmov a finančné prostriedky, ktorými disponujú, pochádzajú z legitímnych zdrojov. Dbáme na bezpečnosť informácií a ochranu dát.

Vnímame svoju spoločenskú zodpovednosť voči občanom krajín, krajov, miest, obcí, kde podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.
Usilujeme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov našej stavebnej a podnikateľskej činnosti na životné prostredie a dotknuté komunity. Rešpektujeme potreby a záujmy fyzických a právnických osôb mimo Skupiny Metrostav. Ctíme si odkaz predchádzajúcich generácií a správame sa zodpovedne voči generáciám budúcim.

Rešpektujeme práva a povinnosti všetkých našich spolupracovníkov. Nepripúšťame žiadne diskriminačné správanie a konanie.
Zaručujeme rovnaké príležitosti ľuďom bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, etnickú príslušnosť, rasu, národnosť, náboženstvo či iné odlišné charakteristiky. Nepripúšťame obťažovanie či diskrimináciu. Ústretovo a ohľaduplne sa správame najmä k hendikepovaným, vážne chorým, seniorom a rodinám s deťmi. V súlade so zákonom uznávame práva zamestnancov vytvárať odbory alebo do nich vstupovať.

Nepripúšťame možnosť stretu osobných záujmov so záujmami Skupiny Metrostav. Hnuteľný, nehnuteľný majetok a duševné vlastníctvo chránime ako vlastné.
Chránime a starostlivo udržiavame hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvo spoločností Skupiny Metrostav. Žiadne pracovné rozhodnutie nesmie byť ovplyvňované individuálnymi, rodinnými či priateľskými záujmami.

Nedodržiavanie mravných princípov Skupiny Metrostav netolerujeme.
Ctiť a dodržiavať Etický kódex Skupiny Metrostav je povinnosťou každého pracovníka Skupiny. V prípadoch náznaku porušovania Kódexu upozorňujeme príslušného pracovníka na neprijateľnosť jeho správania. Zároveň informujeme nadriadeného alebo príslušného riaditeľa alebo riaditeľa Útvaru interného auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky voči komukoľvek, kto upozornil na porušovanie Etického kódexu, alebo ich napomáhal odhaliť, sú neprípustné.

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti
Ing. Robert Pátek, Ph.D. generálny riaditeľ
Ing. Peter Emmer obchodný riaditeľ
Ing. Juraj Kosmály výrobno-technický riaditeľ
Ing. Marcel Rýchly ekonomický riaditeľ
Ing. Ladislav Madara development manažér
Ing. Monika Blahová personálny manažér
Ing. Juraj Kondula riaditeľ regionálneho zastúpenia pre Východné Slovensko
Predstavenstvo
Ing. František Kočí predseda predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D. člen predstavenstva
Ing. Zdeněk Šinovský člen predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly člen predstavenstva
Dozorná rada
Jiří Bělohlav predseda dozornej rady
Ing. Daniel Knotek člen dozornej rady
Ing. Juraj Kosmály člen dozornej rady
Prezídium
Ing. František Kočí Prezident

Skupina Metrostav

https://www.skupinametrostav.cz/cs

Získané ocenenia

Bytový dom roka 2006 – Polyfunkčný bytový komplex Boria

Bytový dom roka 2008 – Polyfunkčného bytového domu Dominant
Metrostav Slovakia a.s. sa presadil ako skúsený realizátor stavebného diela, čo potvrdzuje aj medzinárodná odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka rozhodnutím udeliť spoločnosti cenu Bytový dom roka 2006 za projekt Polyfunkčný bytový komplex Boria a po druhý raz cenu v tej istej kategórii za realizáciu Polyfunkčného bytového domu Dominant v roku 2008 .

Stavba roka 2011 – cena verejnosti – Multifunkčný komplex River Park
Medzi projekty, ktoré uspela v súťaž Stavba roka 2011 sa zaradila Multifunkčný komplex River Park v Bratislave. Široká verejnosť ho vyhodnotila ako najkrajšiu stavbu na Slovensku a získal Cenu verejnosti 2011. Odborná porota udelila staviteľovi za dielo Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov na stavbe.

Progresívne a cenovo dostupné bývanie – 3. miesto – Bytový dom na sídlisku Dieli III. v Nitre
Zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v súťaži ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2008“ získala spoločnosť v kategórii bytové domy s úsporným riešením bytov za Bytový dom na sídlisku Dielo III. v Nitre 3. miesto.

Stavba roka 2012 – cena verejnosti – Wellness hotel Bystrá na Táloch
Aj v roku 2012 si dielo spoločnosti získalo verejnosť do súťaži Stavba roka. Cenu získal Wellness hotel Bystrá na Táloch vďaka svojmu prevedeniu, ktoré maximálne spĺňa funkčné a estetické požiadavky rešpektujúce okolitú prírodu.

Spoločenská zodpovednosť

U nás, v Skupine Metrostav, kladieme zvýšený dôraz aj na spoločenskú zodpovednosť. Priamo sme sa podielali, okrem iného, na akcií Metrostav Handy cyklo-maratón a v tomto období pripravujeme darovaciu akciu "Jarná kvapka krvi". Pre viac informácií o našich projektoch spoločenskej zodpovednosti kliknite tu

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií prevádzkovateľom podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

  Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí dodržiavanie politík ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prostredníctvom nášho webového sídla plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame v tých informačných systémoch, pri ktorých nie je možné splniť našu informačnú povinnosť adresnejším spôsobom. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú všetkých informačných systémov (ďalej len „IS“): Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Metrostav Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 144 190, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B. (ďalej aj len „Metrostav“ alebo „prevádzkovateľ“) Prevádzkovateľ neurčil na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, keďže nespracúva osobné údaje o dotknutých osobách v rozsahu podľa čl. 37 Nariadenia GDPR, ktorý by si určenie zodpovednej osoby vyžadoval. V prípadoch, kedy by malo dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, bude informačná povinnosť voči príslušnej dotknutej osobe plnená dodatočne spolu s oznámením primeraných a vhodných záruk zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov pri ich cezhraničnom prenose. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu o právach a slobodách dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby, právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR), v zákonom určených prípadoch právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti) (čl. 18 Nariadenia GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, najmä v prípade, keď je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 21 Nariadenia GDPR), právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú konkrétnych informačných systémov u prevádzkovateľa, ku ktorým nie je možné plniť informačnú povinnosť spoločne pre všetky informačné systémy osobných údajov, ale informácie sa odlišujú podľa konkrétnych informačných systémov (účelov spracúvania) osobných údajov:  

Dodávatelia

  Účelom spracúvania je spracúvanie osobných údajov dodávateľov fyzických osôb a kontaktných osôb dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostav spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou Metrostav v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné identifikačné údaje a kontaktné údaje v súlade so zásadou minimalizácie údajov), spracúvanie sa vykonáva v rozsahu predpokladanom dotknutou osobou a spracúvanie je v záujme dotknutých osôb, keďže vedie k poskytnutiu obchodnej príležitosti pre dodávateľa, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Kategórie príjemcov sú audítori kvality, materská spoločnosť, dodávateľ archivačných služieb, dodávateľ elektronického stavebného denníka, obstarávateľ a prípadne iní obchodní partneri Metrostav. Doba uchovávania je 10 rokov. Zdrojom údajov sú osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, z internetu, z verejného registra alebo na základe referencie. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude mať možnosť spojiť sa s dodávateľom a preveriť jeho vhodnosť pre konkrétnu obchodnú príležitosť.

Zmluvy

  Účelom spracúvania je spracúvanie osobných údajov v zmluvách, ktorých zmluvnou stranou je Metrostav. Právny základ spracúvania je plnenie zmluvy s dotknutou osobou, oprávnený záujem prevádzkovateľa. Plnenie zmluvy s dotknutou osobou je právnym základom v prípadoch, kedy je zmluvnou stranou priamo dotknutá osoba. V prípade, kedy je zmluvnou stranou právnická osoba a zmluva obsahuje osobné údaje jej zástupcov, alebo osôb poverených na plnenie zmluvy, je právnym základom oprávnený záujem Metrostav. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (spracúvanie sa deje na žiadosť a v záujme dotknutej osoby, alebo osoby s ktorou dotknutá osoba spolupracuje, teda medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou je primeraný vzťah), spracúvanie sa vykonáva v rozsahu predpokladanom dotknutou osobou v súlade so zásadou minimalizácie údajov, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. „Kategórie príjemcov sú audítori kvality, materská spoločnosť, dodávateľ archivačných služieb a ďalší prípadní príjemcovia (napr. katastrálny odbor príslušného okresného úradu) súvisiaci s plnením zmluvy.“ Doba uchovávania je podľa trvania zmluvy, najviac 10 rokov po ukončení zmluvy. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na platnosť zmluvy a požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, zmluvu nebude možné uzatvoriť z dôvodu chýbajúcich náležitostí zmluvy (napr. absencie konajúcej osoby zmluvnej strany). V časti kedy sú v zmluve uvedené dotknuté osoby nad rámec nevyhnutných náležitostí zmluvy, napríklad pre potrebu komunikácie so zmluvnou stranou, je možné neposkytnúť tieto osobné údaje, to však môže viesť k sťaženiu plnenia zmluvy.  

Reality

  Účelom spracúvania je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy s dotknutou osobou a opatrení pred uzatvorením zmluvy počas celého kontraktačného procesu v súvislosti s predajom bytov. Právny základ spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, teda spracúvanie  nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo spracúvanie nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Okrem údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy prevádzkovateľ spracúva aj kontaktné údaje dotknutej osoby, ktorých právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý je možné zo strany dotknutej osoby kedykoľvek odvolať. Údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov po uplynutí záručnej doby na nehnuteľnosť. Kategórie príjemcov údajov závisia od konkrétnych okolností zmluvy. Bežnými príjemcami sú podľa konkrétnych okolností zmluvy materská spoločnosť, dodávateľ archivačných služieb, obchodná spoločnosť zastrešujúca developerský projekt, dodávateľ služieb súvisiacich s výbavou bytu, dodávateľ marketingových služieb a správy webu, realitná kancelária, advokátska kancelária, sprostredkovateľ financovania kúpy nehnuteľnosti, správcovská spoločnosť, dodávatelia energií a príslušný katastrálny odbor okresného úradu. Nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. Doplňujúce informácie: V prípade nevyhnutných údajov spracúvaných pre účely plnenia zmluvy je poskytovanie osobných údajov zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na platnosť zmluvy a požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, zmluvu nebude možné uzatvoriť z dôvodu chýbajúcich náležitostí zmluvy (napr. z dôvodu nemožnosti identifikovať zmluvnú stranu). V prípade kontaktných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak uvedené kontaktné údaje nebudú poskytnuté, plnenie zmluvy môže byť sťažené, z dôvodu sťaženej možnosti efektívne komunikovať s dotknutou osobou.

Reklamácie

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri vybavovaní reklamácií na predanej alebo prenajatej nehnuteľnosti. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje súvisiace s vybavením reklamácie), spracúvanie je v záujme dotknutej osoby, aby došlo k čo najvčasnejšiemu vybaveniu reklamácie, spracúvanie sa vykonáva v rozsahu predpokladanom dotknutou osobou – pre účely vybavenia reklamácie, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Kategórie príjemcov sú dodávateľ archivačných služieb a osoby zúčastnené na vybavení reklamácie. Doba uchovávania je 10 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, aby prevádzkovateľ mohol splniť svoju zákonnú povinnosť vybaviť reklamáciu. V prípade, ak osobné údaje nebudú prevádzkovateľovi poskytnuté, nebude môcť prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu.  

Marketing

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov zamestnancov na propagáciu vlastnej činnosti a spracúvanie osobných údajov záujemcov o obchodnú činnosť prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje), medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom je primeraný vzťah, spracúvanie je v záujme dotknutej osoby, spracúvanie sa deje s privolením dotknutej osoby (a s informovaním o práve namietať voči spracúvaniu) a v rozsahu, ktorý dotknutá osoba predpokladá, v súlade so zásadou minimalizácie údajov, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Spracúvanie osobných údajov na sociálnych sieťach sa vykonáva len prehliadaním reakcií na pridávaný obsah prevádzkovateľa, v tomto prípade dotknuté osoby majú prehľad o tom, aké osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytujú a prevádzkovateľ ich spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov – len ich prehliadaním. Kategória príjemcov sú dodávateľ grafických a webových služieb; verejnosť, ktorej je adresovaný marketingový výstup (napr. zábery s teambuildingovej akcie, fotografia v časopise prevádzkovateľa na propagovanie vlastnej činnosti a pod.). Doba uchovávania sa stanovuje podľa druhu marketingového média, približne 10 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak osobné údaje dotknutá osoba neposkytne, nebude môcť byť vyobrazená v marketingových materiáloch a v kronikách spoločnosti.  

Korešpondencia

  Účel spracúvania je spracúvanie vyžiadaných a nevyžiadaných osobných údajov v korešpondencii pred likvidáciou nepotrebnej korešpondencie. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide o spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva a je v záujme dotknutej osoby), preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Doba uchovávania je vyžiadaná 10 rokov alebo nevyžiadaná neuchovávaná. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ určiť odosielateľa zásielky a použiť údaje v zásielke na prípadné oslovenie dotknutej osoby.  

Správa registratúry

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov na účely archivácie po zániku primárneho účelu spracúvania. Právny základ spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon o archívoch a registratúrach). Kategórie príjemcov sú príslušný štátny archív a dodávateľ archivačných služieb. Doba uchovávania je rozdielna podľa právneho základu informačného systému, max 70 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje pre účely registratúry. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ splniť svoju zákonnú povinnosť.

Oddelenie IT

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vydanými zariadeniami a technickými zásahmi. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje a spracúvanie, ktoré dotknutá osoba očakáva), medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom existuje primeraný vzťah, spracúvanie je nevyhnutné na ochranu majetku prevádzkovateľa a v súlade so zásadou minimalizácie údajov, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Doba uchovávania je 10 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, súvisiacou so zmluvou, na základe ktorej bolo dotknutej osobe pridelené technické zariadenie (napr. služobný notebook). Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou pre uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nemohol chrániť svoj majetok.

Účtovníctvo

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti so zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa viesť účtovníctvo. Právny základ spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (účtovné a daňové predpisy). Kategória príjemcov je dodávateľ archivačných služieb. Doba uchovávania je 10 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou (napr. údaj o vystaviteľovi faktúry). V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, nebude môcť prevádzkovateľ splniť svoju zákonnú povinnosť.

Vizitky

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov z poskytnutých vizitiek. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o kontaktné údaje, ide o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Doba uchovávania je 3 roky. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ prehľadne uchovávať jej kontaktné údaje za účelom možnej spolupráce s dotknutou osobou.

Právna agenda

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s právnymi spormi spoločnosti Metrostav. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostav spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, keďže ide o spracúvanie zamerané na ochranu majetku, práv a právom chránených záujmov spoločnosti Metrostav. Kategórie príjemcov sú materská spoločnosť, advokátska kancelária, dodávateľ archivačných služieb, súdy a orgány verejnej správy. Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení sporu. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné viesť súdny spor.

Poistné udalosti

  Účel spracúvania je spracúvanie osobných údajov pri vybavovaní poistných udalostí poškodených fyzických osôb. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Metrostavu spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, v rozsahu, ktorý dotknutá osoba očakáva), cieľom spracúvania je poskytnúť súčinnosť poškodenému pri vybavení poistnej udalosti, spracúvanie osobných údajov je v súlade so zásadou minimalizácie údajov, keďže sa spracúvajú len údaje potrebné na vybavenie poistnej udalosti, preto má Metrostav oprávnený záujem na danom spracúvaní. Kategórie príjemcov je spoločnosť zastrešujúca vybavenie poistnej udalosti, príslušné poisťovne. Doba uchovávania je 11 rokov. Doplňujúce informácie: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v prípade, ak osobné údaje neposkytne, bude možnosť spoločnosti Metrostav poskytnúť súčinnosť poškodenému pri vybavení poistnej udalosti obmedzená. Prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov spracúvaných vo všetkých vyššie uvedených informačných systémoch a uvedené bezpečnostné opatrenia zdokumentoval v bezpečnostnom projekte spoločnosti Metrostav.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk