Etický kodex a Etická linka

Etický kódex Etický kódex spoločnosti je identický s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Etický kódex Skupiny Metrostav je záväzný dokument, ktorý vyjadruje mravné princípy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidlá správania a konania pre spoločnosti Skupiny, jej pracovníkov a spolupracovníkov.

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb (koncern) pôsobiaci v odbore stavebníctva. Tvorí ju riadiaca osoba Metrostav a.s. a ďalšie osoby ňou riadené, tak ako je popísané na internetových stránkach. Spoločnosť Metrostav Slovakia a.s.  prijala a riadi sa Etickým kódexom Skupiny Metrostav :  http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticky_kodex

Etická linka Prostredníctvom Etickej linky môžete ohlásiť nekorektné, neetické či protiprávne konanie v rozpore s Etickým kódexom Skupiny Metrostav. Správa a prevádzka Etickej linky je pod patronátom pána Jiřího Bělohlava – prezidenta Skupiny Metrostav.

Porušenie Etického kódexu Skupiny Metrostav môžete ohlásiť tu:  http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

Mravné princípy skupiny Metrostav

Vždy dbáme na dodržiavanie zákonov Českej republiky a krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.
Priebežne sledujeme a v praxi reagujeme na právny poriadok a etické normy krajín, v ktorých podnikateľsky pôsobíme alebo hodláme pôsobiť. Príslušné zákony a pravidlá nielen rešpektujeme, ale ústretovo predchádzame podozreniam z akejkoľvek nepatričnosti.

Dôveryhodnosť, profesionalita a stabilita sú našimi základnými zdieľanými hodnotami.
Trvale sa snažíme o vytváranie bezpečného, tvorivého a stabilného pracovného prostredia. Vždy konáme profesionálne a s najvyššou odbornou starostlivosťou. Vnútri aj navonok budujeme vzťahy založené na dôvere. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú kvalifikované a dôveryhodné. Riadne účtujeme všetky ekonomické transakcie. Podávame pravdivé údaje o stave hospodárenia. Poctivo a včas odvádzame dane a platby na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ďalšie povinné platby.

Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom, ale nikdy nie za cenu porušovania etických či právnych noriem.
Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo ani nekalú súťaž. Priamo ani nepriamo neposkytujeme ani neprijímame žiadne platby či iné odmeny, ktoré by mali viesť ku konaniu v rozpore so zákonmi či etickými pravidlami. Spolupracujeme len s osobami, u ktorých neexistuje zdanlivý ani skutočný konflikt záujmov a finančné prostriedky, ktorými disponujú, pochádzajú z legitímnych zdrojov. Dbáme na bezpečnosť informácií a ochranu dát.

Vnímame svoju spoločenskú zodpovednosť voči občanom krajín, krajov, miest, obcí, kde podnikateľsky pôsobíme, alebo hodláme pôsobiť.
Usilujeme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov našej stavebnej a podnikateľskej činnosti na životné prostredie a dotknuté komunity. Rešpektujeme potreby a záujmy fyzických a právnických osôb mimo Skupiny Metrostav. Ctíme si odkaz predchádzajúcich generácií a správame sa zodpovedne voči generáciám budúcim.

Rešpektujeme práva a povinnosti všetkých našich spolupracovníkov. Nepripúšťame žiadne diskriminačné správanie a konanie.
Zaručujeme rovnaké príležitosti ľuďom bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, etnickú príslušnosť, rasu, národnosť, náboženstvo či iné odlišné charakteristiky. Nepripúšťame obťažovanie či diskrimináciu. Ústretovo a ohľaduplne sa správame najmä k hendikepovaným, vážne chorým, seniorom a rodinám s deťmi. V súlade so zákonom uznávame práva zamestnancov vytvárať odbory alebo do nich vstupovať.

Nepripúšťame možnosť stretu osobných záujmov so záujmami Skupiny Metrostav. Hnuteľný, nehnuteľný majetok a duševné vlastníctvo chránime ako vlastné.
Chránime a starostlivo udržiavame hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvo spoločností Skupiny Metrostav. Žiadne pracovné rozhodnutie nesmie byť ovplyvňované individuálnymi, rodinnými či priateľskými záujmami.

Nedodržiavanie mravných princípov Skupiny Metrostav netolerujeme.
Ctiť a dodržiavať Etický kódex Skupiny Metrostav je povinnosťou každého pracovníka Skupiny. V prípadoch náznaku porušovania Kódexu upozorňujeme príslušného pracovníka na neprijateľnosť jeho správania. Zároveň informujeme nadriadeného alebo príslušného riaditeľa alebo riaditeľa Útvaru interného auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky voči komukoľvek, kto upozornil na porušovanie Etického kódexu, alebo ich napomáhal odhaliť, sú neprípustné.

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti
Ing. Robert Pátek, Ph.D. generálny riaditeľ
Ing. Peter Emmer obchodný riaditeľ
Ing. Richard Müller výrobno-technický riaditeľ
Ing. Marcel Rýchly ekonomický riaditeľ
Ing. Vladimír Paulička development manažér
Ing. Monika Blahová personálny manažér
Ing. Juraj Kondula riaditeľ regionálneho zastúpenia pre Východné Slovensko
Predstavenstvo
Ing. František Kočí predseda predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D. člen predstavenstva
Ing. Zdeněk Šinovský člen predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly člen predstavenstva
Dozorná rada
Jiří Bělohlav predseda dozornej rady
Ing. Daniel Knotek člen dozornej rady
Ing. Richard Müller člen dozornej rady
Prezídium
Jiří Bělohlav Prezident
Ing. František Kočí Viceprezident

Skupina Metrostav

https://www.skupinametrostav.cz/cs

Získané ocenenia

Bytový dom roka 2006 – Polyfunkčný bytový komplex Boria

Bytový dom roka 2008 – Polyfunkčného bytového domu Dominant
Metrostav Slovakia a.s. sa presadil ako skúsený realizátor stavebného diela, čo potvrdzuje aj medzinárodná odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka rozhodnutím udeliť spoločnosti cenu Bytový dom roka 2006 za projekt Polyfunkčný bytový komplex Boria a po druhý raz cenu v tej istej kategórii za realizáciu Polyfunkčného bytového domu Dominant v roku 2008 .

Stavba roka 2011 – cena verejnosti – Multifunkčný komplex River Park
Medzi projekty, ktoré uspela v súťaž Stavba roka 2011 sa zaradila Multifunkčný komplex River Park v Bratislave. Široká verejnosť ho vyhodnotila ako najkrajšiu stavbu na Slovensku a získal Cenu verejnosti 2011. Odborná porota udelila staviteľovi za dielo Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov na stavbe.

Progresívne a cenovo dostupné bývanie – 3. miesto – Bytový dom na sídlisku Dieli III. v Nitre
Zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v súťaži ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2008“ získala spoločnosť v kategórii bytové domy s úsporným riešením bytov za Bytový dom na sídlisku Dielo III. v Nitre 3. miesto.

Stavba roka 2012 – cena verejnosti – Wellness hotel Bystrá na Táloch
Aj v roku 2012 si dielo spoločnosti získalo verejnosť do súťaži Stavba roka. Cenu získal Wellness hotel Bystrá na Táloch vďaka svojmu prevedeniu, ktoré maximálne spĺňa funkčné a estetické požiadavky rešpektujúce okolitú prírodu.

Spoločenská zodpovednosť

U nás, v Skupine Metrostav, kladieme zvýšený dôraz aj na spoločenskú zodpovednosť. Priamo sme sa podielali, okrem iného, na akcií Metrostav Handy cyklo-maratón a v tomto období pripravujeme darovaciu akciu "Jarná kvapka krvi". Pre viac informácií o našich projektoch spoločenskej zodpovednosti kliknite tu

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk